Alv Tieto

Apua pienyrittäjälle verojen viidakossa. Apua ALV- ja veroasioihin pienyrittäjille.

Miten työntekijöiden keskimääräinen lukumäärä lasketaan?Keskimääräinen työntekijöiden määrä yrityksessä. Miten lasketaan työntekijöiden keskimääräinen lukumäärä? Pitäisikö osa-aikaiset työntekijät muuttaa kokoaikaisiksi? Pitäisikö lomapäivät vähentää?

 

Henkilöstötiheyden laskeminen

Termi "työntekijöiden keskimääräinen lukumäärä" mainitaan useissa laeissa, kuten tilinpäätöstä koskevassa laissa sekä säännöissä ja suosituksissa. Ongelmana on vain se, että lakia lukiessa ei löydy ohjeita siitä, miten keskimääräinen työntekijämäärä lasketaan. Tilinpäätöslaissa on huomautusvaatimus (tiedonantovelvollisuus), joka jokaisen suuren yrityksen on sisällytettävä vuosikertomukseensa.

Säännöt keskimääräisen työntekijämäärän laskemiseksi

Kokoaikaisten työntekijöiden keskimääräinen lukumäärä olisi mahdollisuuksien mukaan laskettava osakeyhtiölaissa säädettyjen sääntöjen mukaisesti. Ohjeistusta siitä, miten tämä keskiarvo olisi tarkalleen ottaen laskettava, ei kuitenkaan ole.

Koska kyseessä ei ole suomalainen keksintö, vaan se pätee koko EU:ssa, voidaan tässä yhteydessä käyttää myös EU:n määritelmää FTE (full-time equivalent).

Keskimääräisen työntekijämäärän laskeminen

Enligt KILA:s (bokföringsnämndens) allmänna anvisning om upprättande av verksamhetsberättelse (12.9.2006, punkt 2.11.1) beräknas det genomsnittliga antalet anställda normalt genom att ta antalet anställda personer i slutet av varje månad och dividera med antalet månader. Om ett företag har ett många deltidsanställda kan man ta det totala antalet arbetade timmar dividerat med det teoretiska totala antalet arbetade timmar för en heltidsanställd.

Laskelma voidaan tehdä esimerkiksi 3 eri tavalla. Ei ole mitään lakisääteistä vaatimusta siitä, miten tämä tulisi tarkalleen laskea. Voit valita sen, mikä on sinulle helpointa ja sopivinta.

1. yrityksen kokoaikaisiksi muunnettujen työpaikkojen määrän perusteella. Jos sinulla on kaksi osa-aikaista työntekijää, jotka työskentelevät puolipäiväisesti, sinulla on vuoden aikana keskimäärin 1 työntekijä.

2. Työntekijöiden keskimääräinen lukumäärä = tehtyjen työtuntien määrä / normaali vuosityöaika.

3. Merkitse rastilla, kuinka monta työntekijää olet muuttanut kokoaikaiseksi (vähintään) 2 eri kertaa vuoden aikana.

Joskus saat tämän laskelman automaattisesti palkanlaskentaohjelmasi tai työajanseurantajärjestelmäsi kautta.

Mitä työtuntien määrään sisältyy?

Kaikki työtunnit, joista olet saanut palkkaa tai muuta korvausta, lukuun ottamatta ylityötunteja. Tämä tarkoittaa, että mukaan on laskettava myös palkalliset vapaapäivät, poissaolot, sairauslomat ja korvaavat vapaat. Näin ollen liikevaihdon jakaminen työntekijöiden keskimääräisellä lukumäärällä voi antaa vaikutelman erittäin korkeasta tuottavuudesta, jos annat työntekijöidesi tehdä paljon ylitöitä sen sijaan, että palkkaisit uusia työntekijöitä... mitä tapahtuu suuremmissa yrityksissä, joita johdetaan suurelta osin tunnuslukujen perusteella todellisuuden sijaan. Vastaavasti voit antaa vaikutelman korkeasta tuottavuudesta, jos käytät paljon vuokratyöntekijöitä sen sijaan, että palkkaisit uusia työntekijöitä.

Mikä on normaali vuosityöaika?

Voit olettaa, että normaali vuosityöaika on 1920 tuntia, jos et tiedä tarkkaa lukua. Vuosityöaika vaihtelee eri ammattiryhmissä, ja sitä säännellään Suomessa työehtosopimuksilla.

Jos tilikautesi on pidempi tai lyhyempi kuin 12 kuukautta, sinun on mukautettava se ja muunnettava se vastaavaksi kokonaiseksi vuodeksi (kalenterivuodeksi).

Vaihtoehdossa 3 toimenpiteiden on oltava edustavia ja kuvastettava todellista tilannetta vuoden aikana. Jos siis jouduit irtisanomaan monia työntekijöitä viimeisellä vuosineljänneksellä, et voi ottaa kahta mittaria viimeiseltä vuosineljännekseltä, koska se ei kuvasta loppuvuoden tilannetta. Jos sinulla on suuria vaihteluita vuoden aikana, on parasta valita laskentamenetelmäksi kohta 2 todellisen kuvan saamiseksi.

Kun otetaan huomioon lomalaki ja sen vuosiloman myöntämistä koskevat säännökset, työntekijän vuosittainen kokonaistyöaika voidaan laskea työaikalain perusteella enintään noin 2 300 tuntiin eli 48 työtuntia x työviikkojen lukumäärä.

Mikä on työntekijä?

Jotta työntekijä olisi työntekijä, on oltava sopimus, jonka ei tarvitse olla kirjallinen. Työn on tapahduttava toisen henkilön puolesta, ja henkilö, joka päättää, mitä tehdään, on työnantaja.

Ollakseen työntekijä henkilön on oltava velvollinen noudattamaan sitä, milloin, missä ja miten työtä tehdään. Jos tämä on työntekijän pääasiallinen tulonlähde, kyseessä on työsuhde. Useimmat tätä alaa koskevat tekstit ovat kuitenkin epämääräisiä, ja niissä viitataan jatkuvasti tarpeeseen tehdä kokonaisarviointi henkilön tilanteesta.

Joissain tapauksissa voi olla vaikeaa määrittää, onko henkilö työntekijä vai ei. Esimerkkejä asemista, joita on vaikea arvioida työntekijöiksi, ovat: toimitusjohtaja, muissa maissa sijaitsevien tytäryhtiöiden työntekijät. Nämä kuuluvat myös piiriin, jos yritys maksaa palkkaa suoraan kyseiselle henkilölle tämän työskentelystä yrityksessä: harjoittelijat, oppisopimuskoulutettavat, vuokratyöntekijät, koeajalla olevat ja projektityöntekijät.

Kuka ei ole työntekijä?

Henkilö, jolla on yksityisyritys, ei voi olla yrityksen työntekijä eikä häntä voida laskea työntekijäksi. Vaikka myisit palvelujasi yksityisyrittäjänä vuokraamalla esimerkiksi talousosastolla ja tekisit samaa työtä kuin muutkin yrityksessä, et ole työntekijä sen enempää yksityisyrityksessäsi kuin yrityksessä, jossa työ tehdään.

Tilastokeskus on täällä määritelmä siitä, mitä he pitävät työntekijöinä

Palkkalaskelmaan tulee sisällyttää vain yrityksen palveluksessa oleville henkilöille maksetut palkat yms. palkat. Palkkatuottajille ja itsenäisille ammatinharjoittajille maksettuja palkkioita ei siis pitäisi sisällyttää palkkalaskelmaan.

Tämä tarkoittaa myös sitä, että vuokratyöntekijöitä ei oteta huomioon työntekijöiden lukumäärää laskettaessa yrityksen keskimääräistä työntekijämäärää, mitä monet monikansalliset yritykset käyttävät usein kiertääkseen "headcount"-koskevat vaatimukset ja muut säännöt, jotka edellyttävät tiettyä määrää "työntekijöitä" yrityksessä tai osastolla.

Muita esimerkkejä tehtävistä, joita ei lasketa työntekijöiksi: johtajat, joilla on vain oikeus osallistua yrityksen hallitukseen, alihankkijat, vuokratyöntekijät (Manpower jne.), vuokratyöntekijät, sairauslomat (>2 viikkoa).

 

 

 

 11 Mar 2024

ALV-VAT-KIRJANPITO

www.alvtieto.fi


Musiikin jakelija, joka pitää Sunon ja Udion kaltaisten yritysten tekoälyn tuottamasta musiikista.

Musiikin jakelijat, jotka pitävät Sunon ja Udion kaltaisten yritysten tekoälyn tuottamasta musiikista.
Vaihtoehtoinen verohallinto Amazon-myyjille

 

AlvTieto:

Etsi verkkosivustolta. Voit tehdä hakuja sivustosta avainsanojen avulla.

 


Suomen kieltä På svenska

Tiedote

Llinkkejä:

Blog Directory & Search engine


SITEMAP


Luvan muuttaminen

Privacy policy